۸

سال تجربه

ارزشمند

ارتقا مداوم کیفیت خدمات مهندسی، سرعت در پاسخ‌گویی به الزامات قرارداد و انجام به موقع تعهدات در قبال کارفرمایان، از اصول تغییر ناپذیر مشاور بهار آب پژوه است.

22

متخصص

8

سال تجربه

100+

نیروی فنی

20+

پروژه های انجام شده
خدمات بهار آب پژوه

تلفن تماس

083-38393416

امور مالی و قرارداد

083-38394575

نظارت عالیه

083-38393416

واحد مطالعات

083-38393417

پروژه های مهندسین مشاور بهار آب پژوه