موقعیت شغلی

عنوان پست شغلی گروه تاریخ
معاون مدیر اجرایی ساختمان مدیریت ارشد ۱۶/۰۱/۱۳۹۶
مدیر فنی برنامه مدیریت ارشد ۱۹/۰۲/۱۳۹۶
مدیر فنی برنامه خدمات دولتی ۱۴/۰۴/۱۳۹۶
برنامه ریز صنعتی ارشد ساخت و ساز شهری ۱۶/۰۳/۱۳۹۶
برنامه ریز صنعتی ارشد مدیریت برنامه ۲۸/۰۲/۱۳۹۶