آبرسانی درازمدت از چشمه قلانی به شهر شاهو

آبرسانی دراز مدت به شهر شاهو از چشمه قلانی

الف) مقدمه
این  قرارداد به شماره ۲۲۱۷۹/۱۲۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۰  با موضوع مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی دراز مدت به شهر شاهواز چشمه قلانی از سوی سازمان آب و فاضلاب کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.
اين مهندسين مشاور پس از جمع‌آوري اطلاعات لازم، انجام نقشه برداری مسیر خط انتقال و بررسي مطالعات انجام شده مرتبط با طرح نسبت به تهيه گزارش اقدام نموده است.

ب) اهداف طرح
هدف از انجام این مطالعات انتقال آب از چشمه قلانی به مخزن شهر شاهو، تا افق سال ۱۴۱۵ مي باشد. با توجه به افق طرح و نیز برخی ملاحظات اقتصادی دبی طراحی ۴۰ لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.

ج) اجزای  پروژه
این طرح در دو بخش کلی تاسیس جاده دسترسی به چشمه قلانی از روستای قلعه گاه و همچنین عملیات مربوط به آبرسانی و خطوط انتقال آب دسته بندی می شود.

اجزای مربوط به جاده دسترسی :

  • عملیات خاکبرداری، سنگ برداری، خاکریزی، رگلاژ کف، شن ریزی
  • ساخت ابنیه مربوطه

اجزای مربوط به احداث ایستگاه پمپاژ و عملیات آبرسانی :

  • سامان دهی محدوده چشمه قلانی
  • لوله گذاری به طول تقریبی  ۸ کیلومتر
  • احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک در محدوده چشمه قلانی :

آب چشمه قلانی توسط فلوم مستطیلی با ابعاد ۵/۰× ۶/۰ متر با شیب ۵ در هزار به داخل حوضچه دایره ای انتقال یافته و سپس توسط ۳ دستگاه الکتروپمپ شناور    UQN 345/13(110 کیلو وات) به مخزن روستاي قلعه گاه انتقال مي يابد.

احداث ایستگاه پمپاژ شماره دو در روستای قلعه گاه با مشخصات زیر :

۲ دستگاه پمپ فشار قوی WKL 125/3 (90 کیلو وات)

  • احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی بتن مسلح در روستای قلعه گاه
  • نصب پمپ ها و شیر آلات
  • برق رسانی به ایستگاه شماره یک
  • برق رسانی به ایستگاه شماره دو

براي تعذيه توان مصرفي به ميزان ۲۲۵ كيلووات يك دستگاه ترانسفورماتور هوايي به ظرفيت KVA  ۳۱۵ در نظر گرفته شده است.

د) هزینه های اجرایی و خرید
هزینه های اجرایی و خرید پروژه بر مبنای فهارس سال ۹۱ مبلغ ۳۱٫۰۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد گردیده است