طرح کانال شیرین آب و فتاح بگ

طرح کانال شیرین آب و فتاح بگ

الف) مقدمه
این  قرارداد به شماره ۱۰۰۲۲۰/۴۷۰۴۰  مورخ ۱۱/۱۱/۹۰  با موضوع مطالعات مرحله اول و دوم کانال شیرین آب و فتاح بگ از سوی سازمان آب منطقه ای کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.

ب) اهداف طرح
هدف از احداث کانال بتنی، انتقال آب از بند سنتی ساخته شده بر روی رودخانه الوند و آبیاری اراضی کشاورزی و باغات روستاهای شیرین آب و فتاح بگ می باشد.

محدوده مورد مطالعه در بخش غربی استان کرمانشاه و در شهرستان قصر شیرین واقع شده است. کانال سنتی موجود در این منطقه که اهالی آن را کانال خورشید می نامند، از محدوده شهرستان سرپل ذهاب شروع شده و با طول تقریبی ۹ کیلومتر به داخل شهرستان قصر شیرین ادامه یافته است.

نام روستا مجموع اراضی  زیر کشت کانال (هکتار) ظرفیت کانال (لیتر در ثانیه)
ظرفیت کانال در ابتدای روستای بابا اسکندر ۴۰۹ ۸۹۵
ظرفیت کانال در ابتدای روستای فتاح بگ ۲۸۸ ۶۳۰
ظرفیت کانال در ابتدای روستای شیرین آب ۱۳۸ ۳۰۰

 

ج) اجزای  پروژه
اجزاء اصلی این طرح شامل موارد ذیل است: کانال بتن مسلح مستطیلی در سه مقطع به ابعاد داخلی ۲/۱×۸/۰ و ۰/۱×۷/۰ و ۸/۰×۶/۰ متر و ضخامت دیوار و کف ۲۰ سانتیمتر با جاده سرویس به عرض ۳ متر و طول کل ۶۰۰۰ متر، زهکش حائل به شکل ذوزنقه به عرض کف ۱ و ارتفاع ۲/۱ متر و به طول کل ۴۶۰۰ متر، فلوم بتنی پایه دار به طول ۷/۷۶متر و ۷ عدد پایه به ارتفاع حداکثر ۷ متر از پی، ابنیه فنی کانال شامل دراپ، آبگیر و چک، سرریز جانبی، کالورت و پل ماشین رو، ابنیه فنی زهکش شامل دراپ زهکش، اتصال زه کش ها و پل ماشین رو زه کش

مشخصات ساختمانی کانال انتقال آب

شروع خاتمه طول

(متر)

عرض کف

(متر)

ارتفاع دیوار

(متر)

ضخامت دیوار

(متر)

ضخامت کف

(متر)

عرض جاده سرویس

(متر)

۰۰+۰ ۲۰۰+۱ ۱۲۰۰ ۲/۱ ۸/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۵/۳
۲۰۰+۱ ۷۴۰+۳ ۲۵۴۰ ۱ ۷/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۵/۳
۷۴۰+۳ ۹۱۲+۵ ۲۱۷۲ ۸/۰ ۶/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۵/۳

 

مشخصات هیدرولیکی زهکش حفاظتی بالادست کانال

دبی طراحی

(متر مکعب بر ثانیه)

ضریب زبری عرض کف

(متر)

شیب کف

(درصد)

شیب جانبی

(افق به عمود)

عمق آب

(متر)

ارتفاع حداقل

(متر)

۳ ۰۳/۰ ۲/۱ ۱۵/۰ ۵/۱ به ۱ ۹۸/۰ ۵/۱

 

مشخصات فلوم پایه دار بتنی

شروع خاتمه طول (متر) ابعاد پی (متر × متر) ابعاد ستون (متر × متر) ابعاد مقطع (متر × متر) تعداد پایه ارتفاع حداکثر پایه از پی (متر)
۸/۷۶۸+۲ ۴۵/۶۹۱+۲ ۷/۷۶ ۳×۳ ۲×۴/۰ ۶/۱×۹۵/۰ ۷ ۷

 

د) برآورد هزینه های اجرایی

ردیف شرح هزینه اجرا بدون ضریب (میلیون ریال) هزینه اجرا با ضریب (میلیون ریال)
۱ کانال، زهکش و جاده سریس ۵/۱۰۵۱۲ ۱۵۹۷۹
۲ ابنیه فنی ۵/۱۲۳۰ ۱۸۷۰
۳ جمع کل ۱۱۵۱۷ ۱۷۸۴۹