مطالعات مرحله دوم شبكه‌ فرعي آبياري (درجه ۳ و ۴) برای مساحت حدود ۷۰۰ هکتار و تشكل‌هاي آب‌بران دشت‌ جگيران شرقی به مساحت حدود ۲۲۰۰ هکتار