مطالعات و طراحی اولیه و تفصیلی تهیه نقشه های اجرایی آبرسانی به روستای هیروی، کارگاه و پاسگاه ها، یگان های حفاظتی و جابجایی ایستگاه آب کشاورزی