مهندسی مجدد ایستگاه های پمپاژ شهید الفتی نیا، جمهوری و اضطراری میاندربند

مهندسی مجدد (بازسازی و بهسازی) ایستگاه های پمپاژ

میان دربند، جمهوری و شهید الفتی نیا کرمانشاه


الف) مقدمه
این  قرارداد به شماره ۴۱۸۰/۱۲۹/ص  مورخ ۲۸/۳/۹۱  با موضوع طرح مهندسی مجدد (بازسازی و بهسازی) ایستگاه های پمپاژ میان دربند ، جمهوری و شهید الفتی نیا کرمانشاه از سوی سازمان آب و فاضلاب کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.

ب) وضعیت موجود

وضعیت موجود ایستگاه پمپاژ اضطراری میان دربند
ایستگاه پمپاژ اضطراری میان دربند در ضلع جنوب غربی ایستگاه پمپاژ اصلی با سه دستگاه الکتروپمپ فشار قوی تیپ WKL – 150/3a   قرار دارد. در زمان ساخت ایستگاه پمپاژ اصلی به علت ضرورت و قبل از بهره برداری از ایستگاه اصلی ساخته شده است. با راه اندازی ایستگاه اصلی و ضرورت پمپاژ بیشتر کماکان از ایستگاه فوق نیز به موازات پمپاژ ایستگاه اصلی خط انتقال به مخزن چمن استفاده می گردد.

وضعیت موجود ایستگاه پمپاژ جمهوری
در حال حاضر دو ایستگاه پمپاژ در داخل شافت مخزن جداگانه پمپاژ آب از مخزن جمهوری به زون ۱-۱ ( پردیس یک مخزن m3 2000) و زون ۲-۱ ( پردیس دو مخزن m3 5000)  + زون زیبا شهر مخزن m3  ۳۰۰۰ را انجام می شود.

وضعیت موجود ایستگاه پمپاژ الفتی
  بعلت انتخاب نامناسب پمپ در حال حاضر با پمپاژ همزمان چهار پمپ توان مصرفی هر الکتروموتور۳۱۵ kw  و دبی هر پمپ ۱۰۰ lit/sec  می باشد جمع دبی کل ایستگاه۴۰۰ lit/sec  می باشد. به دلیل فرسودگی و عملکرد نا مناسب تاسیسات و تجهیزات ایستگاه پمپاژ دارای راندمان مناسبی نمی باشد.

ج) اهداف طرح

  • مهندسی مجدد الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ
  • مهندسی مجدد تأسیسات مکانیکال پمپ ها و تجهیزات کنترل
  • بازسازی و بهسازی تأسیسات کنترل ضربه قوچ ایستگاه ها با حفظ ساختار موجود
  • بازسازی و بهسازی تأسیسات راه انداز و کنترل الکتروپمپ ها.
  • بازسازی و بهسازی پست های برق و اصلاح دیماندها متناسب با نیاز
  • طراحی و ساخت ایستگاه پمپاژ جایگزین

د) اجزای پروژه

الف ) بازسازی و بهسازی تائسیسات ایستگاه پمپاژ جمهوری شهر کرمانشاه:
الف-۱-  مونتاژ:  نصب و راه اندازی الکترو پمپهای ایستگاه پمپاژ زون ۱-۱ پردیس یک، زون ۲-۱  پردیس دو زون زیبا شهر ،نصب شیرهای  پروانه ای، شیرهای کنترل خودکار کنترل پمپ ،یک طرفه، اتصالات قابل پیاده شدن ، اتصالات جوشی فولادی و لوله های فولادی، نصب تابلوهای برق اصلی و راه انداز ستاره مثلث با مدارات حفاظتی لازم، تاسیسات ابزار دقیق آب و برق، تاسیسات اطمینان (سرج)، جرثقیل برقی شش حالته و ساختمان ایستگاه پمپاژ جمهوری

الف -۲ –  دمونتاژالکتروپمپهای زون ۱-۱ ، ۲-۱ و زیبا شهر،  تابلوهای برق و راه انداز ایستگاه های فوق، شیرهای پروانه ای، یک طرفه، شیرهای کنترل خودکار، سرج، تجهیزات ابزار دقیق فشار، اتصالات و لوله ها فولادی، تابلوهای برق راه انداز ستاره مثلث

ب ) بازسازی و بهسازی تاسیسات ایستگاه پمپاژ میاندربند شهر کرمانشاه:
ب-۱ – دمونتاژ: الکترو پمپهای ایستگاه پمپاژ، تابلوهای برق و راه انداز ستاره مثلث، شیرهای پروانه ای، یک طرفه، اتصالات قابل پیاده شدن، اتصالات جوشی فولادی و لوله های فولادی، تخریب دیوار ضلع جنوبی.

ب-۲ – مونتاژ: نصب و راه اندازی الکترو پمپهای ایستگاه پمپاژ، نصب شیرهای پروانهای با عملگر برقی با تابلو اتومات، شیرهای پروانه ای ،یک طرفه، اتصالات قابل پیاده شدن، اتصالات جوشی فولادی و لوله های فولادی، کابل کشی و نصب تابلوهای برق اصلی و راه انداز ستاره مثلث با مدارات حفاظتی لازم، تاسیسات ابزار دقیق آب و برق، تاسیسات اطمینان (سرج)، جرثقیل برقی شش حالته، ساختمان ایستگاه پمپاژ

ج) بازسازی و بهسازی تائسیسات ایستگاه  پمپاژ شهيد الفتی نیا شهر کرمانشاه:
ج-۱-  دمونتاژ پمپها، شیرهای پروانه ای، یک طرفه، شیرهای پروانه ای برقی،  فلومتر های مغناطیسی، تاسیسات سرج، تجهیزات ابزار دقیق فشار، اتصالات و لوله ها فولادی، تابلوهای برق

ج-۲- مونتاژ: اورهال  و نصب و راه اندازی پمپهای ایستگاه پمپاژ نصب شیرهای اتوماتیک کنترل خود کار کنترل پمپ، ثابت نگدارنده فشار، رها کننده فشار، شیرهای پروانه ای، یک طرفه، اتصالات قابل پیاده شدن، اتصالات جوشی فولادی و لوله های فولادی، طراحی و تعویض کامل مدار فرمان تابلوهای راه انداز ستاره مثلث با مدارات حفاظتی لازم، تاسیسات ابزار دقیق آب و برق، تاسیسات اطمینان (سرج) ایستگاه پمپاژ كرمانشاه

خلاصه مشخصات فنی ایستگاههای پمپاژ در وضعیت موجود و پس از مهندسی مجدد در ادامه آمده است :

پمپ الکترو موتور انرژی مصرفی دبی خروجی (lit/s) تأسیسات کنترل ضربه
تعداد (دستگاه) نوع پمپ Q (lit/s) H(m) P(kw)
وضعیت موجود ۳ WKL 150/3a

-Pumpiran

۷۸* ۱۱۵ ۱۶۰ ۳۲۰ ۵۰ در مدار نیست
طرح مهندسی مجدد ۳ WKL 150/4 -Pumpiran ۱۰۰ ۱۵۴ ۲۵۰ ۵۰۰ ۲۰۰ تآسیسات هیدرولیکی کنترل خودکار

مقایسه وضع موجود و طرح مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ میان دربند

پمپ الکترو موتور انرژی

مصرفی

(kw)

دبی خروجی (lit/s) تأسیسات کنترل ضربه
تعداد (دستگاه) نوع پمپ Q (lit/s) H(m) P(kw)
وضعیت موجود ۲ WKL 150/2 Pumpiran ۷۸ ۸۶ ۱۳۲ ۹۰ ۷۰ در مدار نیست
طرح مهندسی مجدد ۲ WKL 125/3a Pumpiran ۵۰ ۸۵ ۷۵ ۵۶ ۵۰ تأسیسات هیدرولیکی کنترل خودکار

مقایسه وضع موجود و طرح مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ جمهوری به زون ۱-۱

پمپ الکترو موتور انرژی

صرفی

(kw)

دبی خروجی (lit/s) تأسیسات کنترل ضربه
تعداد (دستگاه) نوع پمپ Q (lit/s) H(m) P(kw)
وضعیت موجود ۳ ۱۰۰/۲۵۰ Pumpiran ۱۳۲ ۹۰ ۲*۷۵+۵۵ ۱۳۸ دو پمپ ۱۰۰ در مدار نیست
طرح مهندسی مجدد ۵ ۱۰۰/۲۵۰ Pumpiran ۱۵۰ ۵۶ ۷۵ ۱۲۰ دو پمپ۱۶۰ تأسیسات هیدرولیکی کنترل خودکار
۱۸۰ توسعه توسعه ۲۴۰

(مسکن مهر)

مقایسه وضع موجود و طرح مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ جمهوری به زون ۲-۱ و زیباشهر

پمپ الکترو موتور انرژی مصرفی دبی خروجی (lit/s) تأسیسات کنترل ضربه
تعداد (دستگاه) نوع پمپ Q (lit/s) H(m) P(kw)
وضعیت موجود ۶ ۲۰۰-۶۷۰ B (KSB) ۱۵۰* ۱۵۰ ۳۱۵ ۱۲۶۰ ۴۰۰ در مدار نیست
طرح مهندسی مجدد ۶ ۲۰۰-۶۷۰ B (KSB) ۱۵۰ ۱۵۰ ۳۱۵ ۱۲۶۰ ۶۰۰ تأسیسات هیدرولیکی کنترل خودکار

مقایسه وضع موجود و طرح مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ الفتی نیا 

  • لازم به ذکر است به علت انتخاب نامناسب پمپ در وضعیت اولیه با ۴ پمپ توان مصرفی هر الکتروموتور kw 315 و دبی هر پمپ  lit/s100 می باشد جمع دبی کل ایستگاه  lit/s400 می باشد.
  • افزایش ظرفیت پمپاژ به میزان ۲۰۰ لیتر بر ثانیه بدون تعویض الکتروپمپ

ه) برآورد هزینه های اجرایی و خرید پروژه
هزینه های اجرایی و خرید این پروژه ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.