نظارت عالیه و کارگاهی احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی آب شرب شهر گهواره

نظارت عالیه و کارگاهی احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی آب شرب شهر گهواره

الف) مقدمه
    این قرارداد به شماره ۲۲۰/۱۰۰/۱۰۲۴۵ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ با موضوع خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی آب شرب شهر گهواره از سوی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.

ب) اهداف طرح
نظارت عالیه و کارگاهی احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی جایگزین آب شرب شهر گهواره

ج) شرح مختصر کار:
احداث مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی بتن مسلح

  • احداث حوضچه های شیر وابسته
  • نصب شیرآلات و اتصالات مربوطه
  • احداث راه سرویس به مخزن
  • احداث ساختمان نگهبانی
  • دیوارکشی محوطه

د) هزینه های اجرایی و خرید :
هزینه های اجرایی و خرید پروژه حدود ۱۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه تحت پیمان شرکت هفت افراز غرب با مبلغ حدودی ۱۰،۲۶۲،۰۰۰،۰۰۰ می باشد.