نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی تاسیسات آبرسانی جایگزین شهر گهواره و جاده دسترسی توتشامی

نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی تأسیسات آبرسانی جایگزین شهر گهواره و جاده دسترسی توتشامی

الف) مقدمه

    این قرارداد به شماره ۴۱۲۵۱/۱۰۰/۹۵ مورخ۷/۹/۹۵ با موضوع نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی تأسیسات آبرسانی جایگزین شهر گهواره و جاده دسترسی توتشامی از سوی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به این مهندسین مشاور ابلاغ گردید.
 ب) اهداف طرح
آب شرب گهواره به عنوان یکی از مراکز اصلی جمعیتی در شهرستان دالاهو از رودخانه زمکان و چشمه توتشامی تأمین می شود، از آنجایی که سد زمکان در پایین دست محل ایستگاه پمپاژ فعلی آب شهر گهواره در حال ساخت است، در زمان بهره برداری از سد، ایستگاه پمپاژ تأمین آب شهر گهواره و جاده موجود روستای توتشامی مستغرق می شوند. لذا موضوع این قرارداد نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی تأسیسات آبرسانی جایگزین شهر گهواره و جاده دسترسی توتشامی است که توسط این شرکت مهندسین مشاور انجام می شود.

ج) شرح مختصر کار:
عملیات اجرایی پیمان عبارت است از :

 • اجرای لوله گذاری با لوله فولادی به قطر ۲۵۰ میلیمتر به طول تقریبی ۸۰۰۰ متر.
 • حوضچه مکش و یک واحد ایستگاه پمپاژ
 • خاکبرداری به حجم تقریبی ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب
 • خاکریزی به حجم تقریبی ۴۰۰۰۰ مترمکعب
 • احداث حوضچه های بتنی شیرآلات و نصب شیرآلات و متعلقات لوله ها و سایر عملیات متفرقه تبعی در طول مسیر لوله گذاری
 • اجرای سایر ابنیه فنی خطوط انتقال

جزئیات این عملیات به شرح زیر است :

 • بارگیری، حمل و باراندازی لوله ها و کلیه اتصالات، متعلقات و شیرآلات مربوطه از انبار کارفرما یا انبار کارگاه تا پای کار
 • حفر ترانشه های به ابعاد مورد لزوم در مسیرهای تعیین شده و تسطیح و آماده کردن کف ترانشه ها جهت عملیات لوله گذاری
 • ریسه کردن و نصب لوله ها و اتصالات و متعلقات در داخل ترانشه ها با معیار های استاندارد و آزمایش هیدرولیکی و شست وشوی خطوط لوله
 • بستر سازی و خاکریزی و کوبیدن خاک با تراکم مورد لزوم اطراف و روی لوله ها در داخل ترانشه مطابق دستورالعمل سازنده لوله ها و تسطیح خاک و پاک کردن مسیر لوله ها
 • احداث جاده آسفالته به طول تقریبی ۱٫۵ کیلومتر

 اجزای مربوط به احداث ایستگاه پمپاژ و عملیات آبرسانی:

 • احداث ایستگاه پمپاژ در محدوده روستای توتشامی
 • عملیات لوله گذاری خط انتقال آب از محل چشمه توتشامی تا ایستگاه پمپاژ به صورت ثقلی با لوله فولادی به قطر ۴۰۰ میلی متر و به طول تقریبی ۱۲۵۰ متر
 • عملیات لوله گذاری خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ تا مخزن ذخیره با لوله فولادی به قطر ۲۵۰ میلی متر به طول ۸۱۰۰ متر

آب چشمه توتشامی به صورت ثقلی به داخل حوضچه مکش ایستگاه پمپاژ روستای توتشامی انتقال یافته و سپس توسط ۲ دستگاه(۱ فعال+۱ رزرو) الکتروپمپ فشار قوی WKL125/6a (160 کیلو وات) توسط لوله فولادی به قطر ۲۵۰ میلی متر به مخزن ذخیره انتقال مي يابد.

 • نصب پمپ ها و شیرآلات
 • برق رسانی به ایستگاه پمپاژ

اجزای مربوط به جاده دسترسی توتشامی:

 • عملیات خاکبرداری، سنگ برداری، خاکریزی، رگلاژ کف، روسازی مسیر
 • ساخت ابنیه مربوطه

 د) برآورد هزینه ها
هزینه های اجرایی و خرید پروژه مبلغ  ۷۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ برآورد گردیده است. در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه تحت پیمان شرکت سیباسازان خرم می باشد.